Giải pháp tách thửa để chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế khi không đủ điều kiện về diện tích tối thiểu tại Bình Dương

Bài viết trước Công ty Luật Việt Việt đã đề cập chi tiết những hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục tách thửa chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế quyền sử dụng đất nếu phù hợp và đủ điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo Quyết […]

Thủ tục tách thửa để chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế khi đáp ứng đủ điều kiện tại Bình Dương

Từ ngày 1/6/2023, Quyết định số: 12/2023/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương có hiệu lực. Theo đó, Quyết định này quy định chi tiết về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa […]