Thủ tục tách thửa để chuyển nhượng, tặng cho hoặc thừa kế khi đáp ứng đủ điều kiện tại Bình Dương

Từ ngày 1/6/2023, Quyết định số: 12/2023/QĐ-UBND ngày 15/05/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương có hiệu lực. Theo đó, Quyết định này quy định chi tiết về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa […]

Làm sao khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thông tin?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể nói là một trong những giấy tờ quan trọng đối với một cá nhân và nhất là khi thực hiện những giao dịch hay những công việc có liên quan. Và trên thực tế, chúng ta không hiếm gặp trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử […]