Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính

Vụ án hành chính là một sự việc pháp lý phát sinh khi một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của các quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định […]