Thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động tại Việt Nam khi nào?

Theo quy định của Luật Thương mại 2005 thì: “Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận. Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành […]